APTAUJA PAR KATLU MĀJAS CELTNIECĪBU

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu Saskaņā un kopsapulcē pieņemto lēmumu aptauju veic biedrības „Skolas 34, Jūrmala” valde.

Lūdzam mūsu mājas dzīvokļu īpašniekus piedalīties aptaujā un ar

savu parakstu aptaujas lapā apliecināt savu izvēli!

 

Plašākā informācija

  • katram dzīvokļa īpašniekam

02.04.14 nosūtītajā paziņojumā;

  • pie mājas pārvaldnieka.

 

С 8 апреля по 22 апреля этого года проводится

 

ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР

О ПОСТРОЙКЕ СВОЕЙ КОТЕЛЬНОЙ

 

В соответствии с Законом о квартирной собственности и принятым решением на общем собрании, опрос проводит

правление общества „Skolas 34, Jūrmala”

 

Просим собственников квартир принять участие в опросе и своей подписью в опросном листе засвидетельствовать свой выбор.

 

Более подробная информация

  • в сообщении, направленном 02.04.14 

                              каждому владельцу квартиры;

  • у управляющего.

 

 

PAZIŅOJUMS

par mājas Skolas iela 34 dzīvokļu īpašnieku aptauju no š.g. 8. līdz 22.aprīlim

Jūrmala,                                                                                                                               2014.g. 02.aprīlis

Saskaņā ar spēkā esošo Dzīvokļa īpašuma likumu (20.pants) biedrības „Skolas 34, Jūrmala” valde laika posmā no 2014.gada 08.aprīļa līdz 2014.gada 22.aprīlim veic dzīvokļu īpašnieku aptauju, lai pieņemtu visai mājai saistošus lēmumus:

  1. Konteinera tipa gāzes katlu mājas uzstādīšana uz ēkas jumta un kredīta noformēšana bankā.

 

  1. Līguma noslēgšana ar SIA „Vortex Technologies” uz 15 gadiem par katlu mājas uzstādīšanu.

 

SIA Vortex Technologies piedāvā Jūsu ēkai uzstādīt konteinera tipa gāzes katlu māju uz ēkas jumta. Gāzes apkures katli un to apsaiste izbūvēta konteinerā, konteiners novietots uz ēkas jumta, zem kura izbūvē pastiprinošas metāla konstrukcijas ēkas bēniņos, kas nodrošina katlu mājas maksimālu drošību.

Konteinera tipa gāzes katlu mājas uzstādīšanas aptuvena izmaksas summa – 100 000, 00  EUR

Katlu māju un to pastiprinošās metāla konstrukcijas projektē atbilstoši sertificēti būvkonstruktori, savukārt viņu projektu pārbauda citi neatkarīgi būvkonstruktori, kas pilnībā izslēdz jebkādas iespējamās kļūdas, pret jebkādiem neparedzētiem apstākļiem, piemēram, to drošību neietekmē citu dzīvokļu starpsienu plaisas, jo metāla konstrukcijas projektētas un balstītas tā, lai to slodze tiek izlīdzināta par vairākām nesošām ēkas konstrukcijām, kas katla māju sadala mazākās slodzēs uz 1cm2, kā arī pašas katlu mājas svars ir salīdzinoši mazs, ne vairāk kā Jūsu dzīvokļa mēbeles svars, kurš izlīdzināts bēniņos, to sadalot pa vairākām nesošajām sienām.

Nav trokšņu vai vibrāciju, jo gāzes apkures katli un to apsaistes sistēma izbūvēta ar speciāli tam paredzētām antivibrācijas starplikām.

Katlu māja aprīkota ar vairākām drošības ierīcēm, spiediena devējiem ar kontaktmanometru un ūdens līmeņa devēju, gāzes noplūdes detektoriem, u.c., kas nodrošina katlu mājas nevainojamu darbību. Pie jebkādām neparedzētām sistēmas darbības izmaiņām katlu mājas apkalpotājam tiek nosūtīta ziņa un to nekavējoties pārbauda. Ja nostrādā kāda no drošības ierīcēm, automātiski tiek aizvērta gāzes padeve un apkures katli izslēdzas. Šādas gāzes katlu mājas jau sen tiek būvētas uz ēkas jumtiem (piem. Swedbank, Rīgā, Balasta dambī, t/c Spice, u.c.), tā neaizņem vietu, pie tās netiek nepiederošas personas.

Katlu māja aprīkota ar diviem gāzes apkures katliem, kas nodrošina atbilstošu jaudas sadali vasaras un ziemas sezonā, kā arī nodrošina nepārtrauktu darbību apkopes vai remonta laikā, vienmēr darbojas vismaz viens gāzes apkures katls, kas nodrošina nepārtrauktu siltuma padevi ēka.

SIA Vortex Technologies piedāvā izbūvēt konteinera tipa gāzes katlu māju par saviem līdzekļiem, nodrošinot nepieciešamo apkures un karstā ūdens sagatavošanas jaudu. Siltuma tarifs mazāks par -15% salīdzinot ar Jūrmalas siltumu, t.i. 76,16 Eur/Mwh – 15% = 64,74 Eur/Mwh. Ja Jūrmalas siltuma cena tiek mainīta, automātiski tiek mainīta Jūsu cena ievērojot -15% starpību. Šāds apkures tarifs ar – 15% starpību ir spēkā 15 gadus.

Lai pieņemtu minēto lēmumu nepieciešams, lai “PAR” rakstveidā (ar parakstu aptaujas lapā) nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem 180 dzīvokļu īpašumiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” lēmuma pieņemšanu.

Aptaujas lapa no 2014.gada 08.aprīļa līdz 2014.gada 22.aprīlim būs arī pieejama pie mājas pārvaldnieka.

Ja dzīvokļu īpašnieku lielākā daļa nobalsos “PRET” augstāk minēta lēmuma pieņemšanu, SIA „Jūrmalas siltums” turpinās piegādāt mūsu mājai siltumenerģiju pēc SIA „Jūrmalas siltums” tarifiem, kamēr dzīvokļu īpašnieki, veicot aptauju, nenobalsos “PAR” lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.

Aptaujas veicējs                                                                                    Biedrība „Skolas 34, Jūrmala” valde

Tālr.: 26163750, 28818331

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

О том, что с 8 по 22 апреля этого года проводится опрос жителей дома Сколас 34

Юрмала,                                                                                                                                              2014.г. 02.апель

В соответствии с Законом о квартирной собственности и принятым решением на общем собрании 15.03.2014.г., правление общества „Skolas 34, Jūrmala” с 8 по 22 апреля этого года проводит опрос владельцев квартир, для принятия решения по вопросам:

  1. Установка котельной контейнерного типа на крыше дома и оформление кредита в банке.

 

  1. Заключение договора с SIA „Vortex Technologies” на 15 лет о постройке и обслуживанию котельной.

 

Предлагается на крыше дома установить котельную контейнерного типа. Газовые котлы и все связанные коммуникации размещаются в построенном контейнере. Контейнер с газовыми котлами располагается на крыше дома, под ним выстраивают специальную металлическую конструкцию на чердаке здания, которая обеспечивает максимальную безопасность постройки.

Приблизительная стоимость установки котельной контейнерного типа  – 100 000, 00  EUR

Котельную и металлоконструкцию под ней проектируют  сертифицированные строительные конструкторы. В свою очередь их работу проверяют другие независимые строительные конструкторы, что полностью исключает любые возможные ошибки в расчетах и любые непредвиденные обстоятельства. К примеру, имеющиеся трещины в стенах между квартирами не влияют на устойчивость системы газового отопления, поскольку металлическая конструкция проектируется и располагается так,  чтобы нагрузка размещалась равномерно сразу на несколько несущих конструкций здания, что позволяет разделять нагрузку котельной на  маленькие части на 1 см2 . Вес самой котельной сравнительно маленький, не больше веса Вашей мебели в квартирах, которую разместили на чердаке и разделили нагрузку на несколько несущих стен.

Котельная не имеет шумовых или вибрационных эффектов. Вся система котельной располагается на специально разработанной антивибрационной подушке.

Котельная оборудована несколькими устройствами безопасности, датчиками давления с контактным манометром, датчиком уровня воды, детектором утечки газа, и др., которые обеспечивают бесперебойную работу котельной. При любых непредвиденных изменениях в работе системы, оператору высылается сообщение, которое незамедлительно проверяется. Если срабатывает одно из устройств безопасности, автоматически прекращается подача газа и котлы выключаются. Котельные такого типа уже давно строятся на крышах зданий (пример Swedbank, Rīgā, Balasta dambī, t/c Spice, и др.), она не занимает много места, посторонним лицам вход запрещен.

Котельная оборудована двумя газовыми котлами, это обеспечивает надлежащее распределение электроэнергии в летний и зимний сезон, а также бесперебойную работу во время технического обслуживания или ремонта. Всегда работает, хотя бы один газовый котел, который обеспечивает непрерывную подачу тепла в здание.

SIA Vortex Technologies предлагает на крыше дома установить котельную контейнерного типа за свои деньги. Тем самым обеспечить дом отоплением и горячей водой  за цену на 15 % ниже, чем предлагает SIA „Jūrmalas siltums”. (к примеру 76,16 Eur/Mwh – 15% = 64,74 Eur/Mwh) . Если SIA „Jūrmalas siltums” меняет цену за мегаватт, автоматически меняется и стоимость услуги SIA Vortex Technologies минус разницу в размере -15%. Такой тариф с разницей в – 15% будет действовать 15 лет ( срок договора).

Для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» письменно проголосовали владельцы квартир, которые представляют больше, чем половину от всех 180 владельцев квартир. Если владелец квартиры в установленный срок не подал письменный ответ, считается, что он проголосовал «ПРОТИВ» принятия решения.

Опросный лист с 8 по 22 апреля этого года Вы также можете взять у управляющего.

Если большинство проголосует «ПРОТИВ» принятия вышеупомянутых решений, SIA „Jūrmalas siltums” продолжит поставлять тепло-энергию  по своим тарифам, пока владельцы квартир, не проведут очередной опрос, и не проголосуют  «ЗА»  принятие решения в соответствии с  Законом о квартирной собственности.