Uzmanību!

Mājaslapas “skolas34.lv”  darbība tiks atjaunota 2018. gada 28. oktobrī. Līdz 28. oktobrim iespējami mājaslapas traucējumi, kuri saistīti ar uzlabošanas un satura atjaunošanas darbiem.

Paldies par sapratni.

Admin.

VĒSTULE DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

ATKLĀTA biedrības ”Skolas 34, Jūrmala” valdes

VĒSTULE DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

Atbilstoši likuma “Par Dzīvokļu īpašumu” 19(1). pantam, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sapulci var sasaukt saskaņā ar “viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai arī mājas pārvaldnieka iniciatīvu”. Tādēļ nav saprotami pārmetumi Vasiļevska kungam, jo jebkuram dzīvokļa īpašniekam ir tiesības organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.

Sakarā ar pēdējā laikā izplatītajiem mājas “iniciatīvas grupas” paziņojumiem, mājas valde vēršas pie jums ar šo atklāto vēstuli.

Mēs visi dzīvojam mājā, kurā pēc atdalīšanās no SIA “Jūrmalas Namsaimnieks” un savas biedrības izveidošanas:

 • ir atjaunotas visas komunikācijas (stāvvadi, guļvadi, kanalizācijas caurules un trases). Dzīvokļu īpašnieki praktiski ir aizmirsuši, kas ir avārijas dienesta izsaukums.
 • kā mājā, tā dzīvokļos uzstādīti jauni kopējie mājas skaitītāji ar raidiekārtām. Līdz ar to mājā par 90% ir samazinājušies ūdens zudumi un netērējam līdzekļus ūdens starpības nomaksai kā tas notiek citās daudzdzīvokļu mājās.
 • izveidota autostāvvieta mājas iedzīvotājiem, kā arī uzstādīta videonovērošana, kas ļauj noskaidrot likumpārkāpējus.
 • kārtībā un tīrībā tiek uzturētas koplietošanas vietas – gan mājas iekšpusē, gan arī tai piegulošajā teritorijā.
 • ir izveidotas atpūtas zonas – gan jaunajai paaudzei (bērnu laukums), gan arī cienījama vecuma cilvēkiem (soliņi atpūtai)!
 • pastāvīgi tiek veikta pagraba telpu un kāpņu telpu deratizācija un dezinfekcija.
 • ir raksturīga noteikta stabilitāte (apkalpošanas maksa 5 gadu laikā nav mainījusies).
 • izveidots mājas uzkrājumu fonds.

 

Viss pieminētais nebūt nav mazsvarīgs, tas nav paveikts vienas dienas laikā. Tas sasniegts ar kopīgām pūlēm, protams, reizēm arī kļūdoties. Jo kā zināms – nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara.

Pašlaik mūsu mājas dzīvē tuvojas nopietns posms, kuru esam ilgi gaidījuši – tiks uzsākta mājas renovācija.

Mājas renovācija ir dārgs process, mēs to nevaram paveikt pašu spēkiem, tādēļ izmantojam iespēju renovācijai piesaistīt Eiropas līdzekļus, lai turpmāk katram no mums samazinātos komunālo maksājumu izmaksas.

Neraugoties uz paveikto un patlaban veikto nopietno darbu, daži mūsu mājas iedzīvotāji ir izveidojuši iedzīvotāju “iniciatīvas grupu”, kura atsaucoties un to, ka tiekot ignorēti viņu priekšlikumi, mēģina nepamatoti dezinformēt pārējos mājas dzīvokļu īpašniekus.

“Skolas 34, Jūrmala” valde pēc mājas iedzīvotāju kopsapulces, kura notika martā, saņēma šīs grupas iesniegumu, kurā bija izteikta prasība par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu. Valde sniedza atbildi vēstules iesniedzējai O.Saņkovai, izsakot priekšlikumu visiem grupas pārstāvjiem, kuri bija parakstījuši šo iesniegumu, ierasties un piedalīties valdes sapulcē, lai apspriestu piedāvātās kopsapulces laiku, vietu un dienas kārtību.

Pēc atbildes saņemšanas uz iesniegumu, biedrības elektroniskajā pastā tika saņemta O. Saņkovas vēstule, kurā tika piedāvāts organizēt kopsapulci mājas pagalmā valdei pieņemamā laikā (sarakstes kopijas pievienotas vēstules beigās). Ierasties uz valdes sapulci neviens no “iniciatīvas grupas” neuzskatīja par vajadzīgu.

Pirms “iniciatīvas grupas” izsludinātās kopsapulces, “Skolas 34, Jūrmala” valde uzskata par nepieciešamu sniegt paskaidrojumus par vairākiem jautājumiem:

 • Lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no nekompetentiem pārvaldniekiem, “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 13.pants nosaka atbilstošas profesionālās prasības un pieprasa profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu dzīvojamās mājas pārvaldītājam. Šādu kvalifikāciju un atbilstošu dokumentu ieguvusi grāmatvede Jūlija Buliško. Papildus savam tiešajam, kā arī sekretāra darbam (nepalielinot darba algu), kura sastāda 2014.gadā – 348 eiro, jeb 2013.gadā – 233 latu mēnesī pēc atvilkumiem, viņa veic arī pārvaldnieka palīga darbu.
 • Mūsu revidents, kam ir nepieciešamā izglītība un atbilstoša pieredze, saskaņā ar biedrības statūtiem tika ievēlēts uz 3 gadiem. Gada pārskata revīziju par biedrības saimniecisko un finansiālo darbību revidents veica arī pagājušajā gadā, un nekādas pretenzijas, iesniedzot pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā, netika saņemtas. Uzskatām, ka nav nekāda pamata neticēt viņa paveiktajam darbam arī šogad.
 • Saskaņā ar likumu ja mājā ir lifts, tad mājā ir jābūt attiecīgam atbildīgajam speciālistam, kura pienākums ir divas reizes nedēļā kontrolēt lifta darbību, uzraudzīt tā tehnisko stāvokli. Šādus kursus, iegūstot apliecību, ir beidzis mājas valdes priekšsēdētājs, līdz ar to viņam ir tiesības veikt šo darbu. Papildus viņš veic arī domofonu un videosistēmu apkalpošanu. Viens no priekšsēdētāja pienākumiem ir bojājumu un avārijas situāciju novēršana, kā arī mājas rekonstrukcijas, renovācijas darbu veikšana un variantu meklēšana, kā padarīt lētākus energoresursus. Viņš par to ir pilnībā atbildīgs. Dažus mājas iedzīvotājus visu laiku satrauc priekšsēdētāja darba samaksas jautājums. Par visu minēto darbu veikšanu viņš saņem 2014.gadā – 586 eiro, jeb 2013.gadā – 409 latus mēnesī pēc atvilkumiem. Uzskatām, ka tas ir samērīgs, bet ne pārmērīgs atalgojums par šo darbu. Un nav pamata apšaubīt, ka darbs no priekšsēdētāja puses tiek veikts negodprātīgi.
 • Ir lietas, ko priekšsēdētājs ar grāmatvedi veic arī ne savu pienākumu ietvaros. Pēc tā, ka darbā uz ārzemēm ir devies jurists, kurš pārstāvēja mūsu biedrību tiesvedības procesos tiesā, valdes priekšsēdētājs un grāmatvede paši sagatavoja dokumentus, kā arī pārstāvēja tiesā mūsu biedrības intereses. Viena lieta tiesā jau ir nolemta mūsu biedrībai par labu.

Mājas valde no “iniciatīvas grupas” puses tiek apsūdzēta dažādos pārkāpumos. Droši vien ir grūti noticēt, ka vēl ir cilvēki, kuri, tērējot savu laiku, piedalās jautājumu risināšanā mājas iedzīvotāju interesēs un dara to bez materiālas ieinteresētības un bez atlīdzības.

Kāds ir mērķis šīm apsūdzībām pret “Skolas 34, Jūrmala” valdi? Visu izskaidro “iniciatīvas grupas” izvietotie paziņojumi: valdes pārvēlēšana, biedrības priekšsēdētāja nomaiņa.

Protams, ka ar mājas apkalpošanu saistītās problēmas mēs risinām savu iespēju robežās, bet tas ir dabiski, ka visām vajadzībām nepietiek līdzekļu, dažus darbus nākas atlikt, plānot to veikšanu nākotnē.

Biedrības darbības 5 gados mēs esam saskārušies ar daudzām problēmām, reizēm ar jūsu apmierinātību un prieku par paveikto, reizēm ar klaju negatīvismu. Tas ir dabīgs process tik lielā daudzdzīvokļu mājā kā mūsējā, jo ir praktiski neiespējami nonākt pie vienota viedokļa. Vienu gan varam teikt atklāti – arī mājas valdes pārstāvji ir šīs mājas iedzīvotāji un arī viņi nav ieinteresēti “apzinātās kaitniecībā” un neveic darbības, kas kaitē citu mājas iedzīvotāju interesēm. Visi jautājumi vienmēr tiek risināti pēc būtības.

Taču aizvainojoši un sāpīgi kļūst tad, kad daži mūsu iedzīvotāji, tā vietā, lai palīdzētu un atbalstītu, nodarbojas ar mūsu kopīgā darba rezultātu noniecināšanu, apzinātas neuzticības sludināšanu, valdes locekļu, priekšsēdētāja apvainošanu.

Mēs ceram uz kopīgi pieņemtiem saprātīgiem lēmumiem, kas mūsu dzīvi uzlabos, nevis liks vērpties intrigās, baumās un apvainojumos.

P.S. Atgādinām, ka pie biroja atrodas ziņojumu dēlis, kurā tiek izvietoti visi jaunākie dokumenti.

Ar cieņu – biedrības “Skolas 34, Jūrmala” valde.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР ОТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно статье 19(1) закона “О Квартирном имуществе” собрание может быть созвано по инициативе “одного или нескольких собственников квартир или управляющего домом”. Потому, не понятны упреки в адрес г. Василевского, т.к. любой владелец квартиры имеет одинаковые права в организации данного собрания.

 

В связи с недавно распространенными объявлениями «инициативной группой» дома, правление общества обращается к жителям этим открытым письмом. 

А знаете ли Вы еще такой дом как у нас?

Дом, в котором:

 • новые коммуникации (стояки, лежаки, трубы канализации и трассы). Владельцы квартир забыли, что такое вызов аварийной службы!
 • новые счетчики с передающими устройствами, как квартирные, так и на обще домовые, в доме на 90% уменьшилась недостача воды и нам не приходиться платить за украденную воду из накоплений!
 • авто стоянка с видео наблюдением, что позволяет выявлять правонарушителей!
 • чистые и ухоженные места общего пользования, как внутри дома, так и на прилегающей территории!
 • организованные места отдыха, как для подрастающего поколения (детская площадка), так и для людей почетного возраста (скамеечки для отдыха)!
 • постоянная дератизация и дезинфекция подвальных помещений и лестничных клеток!
 • Стабильность (плата за обслуживание не поднималась в течение 5 лет).
 • И, конечно же, НАКОПЛЕНИЯ!

 

И все это не маловажно,  все это делалось не один день. И этого мы достигли совместными усилиями. Иногда допускали ошибки, но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Сейчас в жизни Нашего дома  начнутся преображения, которых мы так долго ждали  – начнется реновация дома!

Мы не можем сделать реновацию дома бесплатной, за то мы можем привлечь к реновации европейские средства, чтобы снизить затраты до 50% каждого из нас и в будущем экономить.

Однако в доме организовалась группа жильцов, ссылающаяся на якобы игнорирование их предложений и  пытающаяся дезинформировать владельцев квартир нашего дома.

После общего собрания 15 марта правлением „Skolas34, Jūrmala” было получено заявление от этой группы, с просьбой собрать внеочередное общее собрание. Правление отправило  по почте ответ с предложением, всем кто поставил подписи на заявлении, присутствовать на собрании правления, для  обсуждения времени, места и повестки данного общего собрания.

После получения ответа на заявление, на электронную почту общества поступило письмо от О. Саньковой с информацией, что жители дома предлагают организовать собрание во дворе дома в удобное для правления время.  (копии переписки прилагаются в конце письма)

На собрание правления никто из «инициативной группы» прийти не посчитал нужным.

 

Перед собранием, объявленным «инициативной группой» правление „Skolas34, Jūrmala” считает необходимым дать пояснения по ряду вопросов:

 • Для защиты владельцев квартир от не компетентных руководителей – управляющих в Латвии были приняты поправки к закону об «Управлении жилыми домами». Запрещающие обслуживать дома без дипломированного специалиста, зарегистрированного в регистре управляющих. Наш бухгалтер Юлия Булышко, после получения диплома, была зарегистрирована в регистре и с ней заключен трудовой договор, что без увеличения заработной платы, то есть за 2014 году  – 348 eiro, илигоду – 233 лата чистыми в месяц, она выполняет работу секретаря, переводчика, бухгалтера, а также помощника управляющего.
 • Наш ревизор, обладая опытом и необходимым образованием, в соответствии с уставом был выбран на 3 года. В прошлом году этот же ревизор проводил ревизию финансовой  деятельности общества, и никаких претензий со стороны налоговой инспекции получено не было. Поэтому считаем, что нет причин не доверять его заключению.
 • По закону, при наличии лифтов в доме, необходимо иметь специалиста, который два раза в неделю обязан проверять состояние лифтов, и несет уголовную и материальную ответственность. Председатель, закончив курсы, получил удостоверение  дающее право выполнять эту работу. Дополнительно он взял на себя обслуживание домофонов, а также  систем видео наблюдения. В одну из обязанностей председателя входит, как устранение неисправностей и предотвращение аварийных ситуаций , так и проводить работы по реконструкции, реновации дома, а также поиск вариантов удешевления энергоресурсов. За что он несет тоже полную ответственность. За все эти работы его оклад составляет году – 586 eiro, или 2013.году  – 409 лат чистыми в месяц.
 • После того, как юрист, который представлял интересы общества в суде, уехал за границу. Председатель с бухгалтером подготовили документы и представляли в суде интересы нашего общества. Одно дело уже выиграно.

 

Правление обвинили во всех тяжких, наверное, трудно поверить, что еще есть люди, которые могут работать на благо дома без материальной заинтересованности.

Какова цель обвинений правления “Skolas34, Jūrmala”? Вывешенные объявления с указанной повесткой дня все объясняют: Перевыборы правления, с целью замены председателя общества.

Проблемы, связанные с обслуживанием дома мы решаем по мере наших возможностей, и естественно на все потребности не хватает средств и соответственно некоторые работы приходится откладывать и планировать на будущее.

Распространяются всевозможные слухи,  и на их фундаменте возбуждается истерия. Причем, чем абсурднее  утка, тем громче крики.

 

За пять лет работы общества мы столкнулись с множеством проблем, барьеров и негативных высказываний  в наш адрес. Это естественный процесс в таком большом доме как наш, и практически невозможно прийти к единому мнению. Одно можно сказать точно – так же как Вы, члены правления общества живут в этом доме, и мы не заинтересованы вести деятельность, которая могла бы вредить  состоянию дома и жителям.

Но обидно и больно, становиться тогда, когда некоторые наши жители, в место того чтобы помочь и подержать нас, занимаются уничтожением нашего общего труда.

P.S. Напоминаем, возле офиса оборудована большая доска информации, где вы  можете ознакомиться со всеми новыми документами.

 

С уважением – правление общества “Skolas34, Jūrmala”.

APTAUJA PAR KATLU MĀJAS CELTNIECĪBU

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu Saskaņā un kopsapulcē pieņemto lēmumu aptauju veic biedrības „Skolas 34, Jūrmala” valde.

Lūdzam mūsu mājas dzīvokļu īpašniekus piedalīties aptaujā un ar

savu parakstu aptaujas lapā apliecināt savu izvēli!

 

Plašākā informācija

 • katram dzīvokļa īpašniekam

02.04.14 nosūtītajā paziņojumā;

 • pie mājas pārvaldnieka.

 

С 8 апреля по 22 апреля этого года проводится

 

ОПРОС ВЛАДЕЛЬЦЕВ КВАРТИР

О ПОСТРОЙКЕ СВОЕЙ КОТЕЛЬНОЙ

 

В соответствии с Законом о квартирной собственности и принятым решением на общем собрании, опрос проводит

правление общества „Skolas 34, Jūrmala”

 

Просим собственников квартир принять участие в опросе и своей подписью в опросном листе засвидетельствовать свой выбор.

 

Более подробная информация

 • в сообщении, направленном 02.04.14 

                              каждому владельцу квартиры;

 • у управляющего.

 

 

PAZIŅOJUMS

par mājas Skolas iela 34 dzīvokļu īpašnieku aptauju no š.g. 8. līdz 22.aprīlim

Jūrmala,                                                                                                                               2014.g. 02.aprīlis

Saskaņā ar spēkā esošo Dzīvokļa īpašuma likumu (20.pants) biedrības „Skolas 34, Jūrmala” valde laika posmā no 2014.gada 08.aprīļa līdz 2014.gada 22.aprīlim veic dzīvokļu īpašnieku aptauju, lai pieņemtu visai mājai saistošus lēmumus:

 1. Konteinera tipa gāzes katlu mājas uzstādīšana uz ēkas jumta un kredīta noformēšana bankā.

 

 1. Līguma noslēgšana ar SIA „Vortex Technologies” uz 15 gadiem par katlu mājas uzstādīšanu.

 

SIA Vortex Technologies piedāvā Jūsu ēkai uzstādīt konteinera tipa gāzes katlu māju uz ēkas jumta. Gāzes apkures katli un to apsaiste izbūvēta konteinerā, konteiners novietots uz ēkas jumta, zem kura izbūvē pastiprinošas metāla konstrukcijas ēkas bēniņos, kas nodrošina katlu mājas maksimālu drošību.

Konteinera tipa gāzes katlu mājas uzstādīšanas aptuvena izmaksas summa – 100 000, 00  EUR

Katlu māju un to pastiprinošās metāla konstrukcijas projektē atbilstoši sertificēti būvkonstruktori, savukārt viņu projektu pārbauda citi neatkarīgi būvkonstruktori, kas pilnībā izslēdz jebkādas iespējamās kļūdas, pret jebkādiem neparedzētiem apstākļiem, piemēram, to drošību neietekmē citu dzīvokļu starpsienu plaisas, jo metāla konstrukcijas projektētas un balstītas tā, lai to slodze tiek izlīdzināta par vairākām nesošām ēkas konstrukcijām, kas katla māju sadala mazākās slodzēs uz 1cm2, kā arī pašas katlu mājas svars ir salīdzinoši mazs, ne vairāk kā Jūsu dzīvokļa mēbeles svars, kurš izlīdzināts bēniņos, to sadalot pa vairākām nesošajām sienām.

Nav trokšņu vai vibrāciju, jo gāzes apkures katli un to apsaistes sistēma izbūvēta ar speciāli tam paredzētām antivibrācijas starplikām.

Katlu māja aprīkota ar vairākām drošības ierīcēm, spiediena devējiem ar kontaktmanometru un ūdens līmeņa devēju, gāzes noplūdes detektoriem, u.c., kas nodrošina katlu mājas nevainojamu darbību. Pie jebkādām neparedzētām sistēmas darbības izmaiņām katlu mājas apkalpotājam tiek nosūtīta ziņa un to nekavējoties pārbauda. Ja nostrādā kāda no drošības ierīcēm, automātiski tiek aizvērta gāzes padeve un apkures katli izslēdzas. Šādas gāzes katlu mājas jau sen tiek būvētas uz ēkas jumtiem (piem. Swedbank, Rīgā, Balasta dambī, t/c Spice, u.c.), tā neaizņem vietu, pie tās netiek nepiederošas personas.

Katlu māja aprīkota ar diviem gāzes apkures katliem, kas nodrošina atbilstošu jaudas sadali vasaras un ziemas sezonā, kā arī nodrošina nepārtrauktu darbību apkopes vai remonta laikā, vienmēr darbojas vismaz viens gāzes apkures katls, kas nodrošina nepārtrauktu siltuma padevi ēka.

SIA Vortex Technologies piedāvā izbūvēt konteinera tipa gāzes katlu māju par saviem līdzekļiem, nodrošinot nepieciešamo apkures un karstā ūdens sagatavošanas jaudu. Siltuma tarifs mazāks par -15% salīdzinot ar Jūrmalas siltumu, t.i. 76,16 Eur/Mwh – 15% = 64,74 Eur/Mwh. Ja Jūrmalas siltuma cena tiek mainīta, automātiski tiek mainīta Jūsu cena ievērojot -15% starpību. Šāds apkures tarifs ar – 15% starpību ir spēkā 15 gadus.

Lai pieņemtu minēto lēmumu nepieciešams, lai “PAR” rakstveidā (ar parakstu aptaujas lapā) nobalso dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem 180 dzīvokļu īpašumiem. Ja dzīvokļa īpašnieks noteiktajā termiņā nav sniedzis rakstveida atbildi, uzskatāms, ka viņš balsojis “PRET” lēmuma pieņemšanu.

Aptaujas lapa no 2014.gada 08.aprīļa līdz 2014.gada 22.aprīlim būs arī pieejama pie mājas pārvaldnieka.

Ja dzīvokļu īpašnieku lielākā daļa nobalsos “PRET” augstāk minēta lēmuma pieņemšanu, SIA „Jūrmalas siltums” turpinās piegādāt mūsu mājai siltumenerģiju pēc SIA „Jūrmalas siltums” tarifiem, kamēr dzīvokļu īpašnieki, veicot aptauju, nenobalsos “PAR” lēmuma pieņemšanu saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu.

Aptaujas veicējs                                                                                    Biedrība „Skolas 34, Jūrmala” valde

Tālr.: 26163750, 28818331

 

 

 

 

СООБЩЕНИЕ

О том, что с 8 по 22 апреля этого года проводится опрос жителей дома Сколас 34

Юрмала,                                                                                                                                              2014.г. 02.апель

В соответствии с Законом о квартирной собственности и принятым решением на общем собрании 15.03.2014.г., правление общества „Skolas 34, Jūrmala” с 8 по 22 апреля этого года проводит опрос владельцев квартир, для принятия решения по вопросам:

 1. Установка котельной контейнерного типа на крыше дома и оформление кредита в банке.

 

 1. Заключение договора с SIA „Vortex Technologies” на 15 лет о постройке и обслуживанию котельной.

 

Предлагается на крыше дома установить котельную контейнерного типа. Газовые котлы и все связанные коммуникации размещаются в построенном контейнере. Контейнер с газовыми котлами располагается на крыше дома, под ним выстраивают специальную металлическую конструкцию на чердаке здания, которая обеспечивает максимальную безопасность постройки.

Приблизительная стоимость установки котельной контейнерного типа  – 100 000, 00  EUR

Котельную и металлоконструкцию под ней проектируют  сертифицированные строительные конструкторы. В свою очередь их работу проверяют другие независимые строительные конструкторы, что полностью исключает любые возможные ошибки в расчетах и любые непредвиденные обстоятельства. К примеру, имеющиеся трещины в стенах между квартирами не влияют на устойчивость системы газового отопления, поскольку металлическая конструкция проектируется и располагается так,  чтобы нагрузка размещалась равномерно сразу на несколько несущих конструкций здания, что позволяет разделять нагрузку котельной на  маленькие части на 1 см2 . Вес самой котельной сравнительно маленький, не больше веса Вашей мебели в квартирах, которую разместили на чердаке и разделили нагрузку на несколько несущих стен.

Котельная не имеет шумовых или вибрационных эффектов. Вся система котельной располагается на специально разработанной антивибрационной подушке.

Котельная оборудована несколькими устройствами безопасности, датчиками давления с контактным манометром, датчиком уровня воды, детектором утечки газа, и др., которые обеспечивают бесперебойную работу котельной. При любых непредвиденных изменениях в работе системы, оператору высылается сообщение, которое незамедлительно проверяется. Если срабатывает одно из устройств безопасности, автоматически прекращается подача газа и котлы выключаются. Котельные такого типа уже давно строятся на крышах зданий (пример Swedbank, Rīgā, Balasta dambī, t/c Spice, и др.), она не занимает много места, посторонним лицам вход запрещен.

Котельная оборудована двумя газовыми котлами, это обеспечивает надлежащее распределение электроэнергии в летний и зимний сезон, а также бесперебойную работу во время технического обслуживания или ремонта. Всегда работает, хотя бы один газовый котел, который обеспечивает непрерывную подачу тепла в здание.

SIA Vortex Technologies предлагает на крыше дома установить котельную контейнерного типа за свои деньги. Тем самым обеспечить дом отоплением и горячей водой  за цену на 15 % ниже, чем предлагает SIA „Jūrmalas siltums”. (к примеру 76,16 Eur/Mwh – 15% = 64,74 Eur/Mwh) . Если SIA „Jūrmalas siltums” меняет цену за мегаватт, автоматически меняется и стоимость услуги SIA Vortex Technologies минус разницу в размере -15%. Такой тариф с разницей в – 15% будет действовать 15 лет ( срок договора).

Для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» письменно проголосовали владельцы квартир, которые представляют больше, чем половину от всех 180 владельцев квартир. Если владелец квартиры в установленный срок не подал письменный ответ, считается, что он проголосовал «ПРОТИВ» принятия решения.

Опросный лист с 8 по 22 апреля этого года Вы также можете взять у управляющего.

Если большинство проголосует «ПРОТИВ» принятия вышеупомянутых решений, SIA „Jūrmalas siltums” продолжит поставлять тепло-энергию  по своим тарифам, пока владельцы квартир, не проведут очередной опрос, и не проголосуют  «ЗА»  принятие решения в соответствии с  Законом о квартирной собственности.

 

Informācija dzīvokļu īpašniekiem.

Informācija dzīvokļu īpašniekiem.

Pamatojoties uz 154.dzīvokļa īpašnieces O.Saņkovas izplatīto informāciju pret katlu mājas izvietošanu uz mājas jumta, paskaidrojam sekojošo:

 1. Nekādus dokumentus, kas apliecina iedzīvotāju veikto aptauju, nedz arī aptaujas rezultātu apkopojumu mājas valde no O.Saņkovas nav saņēmusi.
 2. Līdz ar to neņemamies apgalvot vai noliegt, ka O.Saņkovas sniegtā informācija atbilst patiesībai.

Rīkojot šādas, ar mājas valdi nesaskaņotas aptaujas, mājas iedzīvotāju vidū tiek sēta nevajadzīga panika, kas rada iedzīvotājos neizpratni.

Pēc vairāku mājas iedzīvotāju lūguma atkārtoti sniedzam informāciju jautājumā par katlu māju.

 1. Kā jau esam jūs informējuši, patlaban ir arī pasūtīts šīs katlu mājas projekts.
 2. Pēc projekta saņemšanas tiks sasaukta mājas iedzīvotāju kopsapulce ( februāra beigas, marta sākums), lai tiktos ar šīs katlu mājas projektētāju un jūs varētu noskaidrot visus sev interesējošos jautājumus.
 3. Pēc kopsapulces tiks veikta rakstiska aptauja, kurā jūs paši, nevis mājas valde, izlemsiet:

– uzstādīt vai neuzstādīt šo katlu māju ,

– ņemt vai neņemt kredītu katlu mājas uzstādīšanai. Kā jau informējām Eiropas finanšu  līdzekļus katlu mājas uzstādīšanai nav iespējams piesaistīt. Kopējās paredzamās katlu mājas izmaksas būs zināmas tikai pēc projekta tāmes saņemšanas.

 1. Kopsapulcē tiks sniegta informācija arī par paredzamo mājas renovācijas gaitu.

Ar cieņu – mājas valde.

Информация  квартира владельцам!

Для достижения своих личных интересов,  на волне трагедии с МАКСИМОЙ, Санькова Оксана, владелица квартиры 154, пытается дезинформировать жителей нашего дома по поводу установки своей котельной, внести панику  и необоснованные домыслы.

Для этой цели, с нарушением всех возможных правил, с запугиванием и распространением  непроверенной информации, была предпринята попытка собрать подписи против установки котельной.  Документы, подтверждающие  цифры, представленные в листовках, в администрацию общества не поступали. Большое количество жалоб от  квартира владельцев  о  не согласии с представленными цифрами  дает право предполагать фальсификацию данных в листовках.

Если документы в администрацию общества все-таки будут представлены, по решению правления общества, мы проведем тщательную проверку и в случае  подтверждения фальсификации, собранные материалы  будут переданы в следственные органы.

По многочисленным просьбам квартира владельцев, даем разъяснения по возникшим вопросам после распространения ее листовок.

Нами заказан проект, со всеми разрешениями и сметой по монтажу котельной. После получения документов, будет проведено общее собрание, куда пригласим представителя проектной организации для профессионального ответа на возможно возникшие вопросы.  И только тогда, когда обладая полной информацией от специалистов по поводу безопасности, а также полной стоимости проекта котельной.

соблюдая закон о квартирной собственности, будет проведен письменный опрос, где каждый, без принуждения, выскажет свою волю. В бланках опроса, который получит каждый квартира владелец,  будет только две позиции.

 1. Хотите ли вы иметь свою котельную. (Мы повторим голосование, т.к. возможно некоторые поменяли свое мнение)

Все должны понимать, что другого разрешенного места для нашего дома, кроме крыши, быть не может, а значит, просто не существует. Ну и естественно, в случае установки своих котлов мы будем платить за теплоносители в два раза меньше.

 1. Взять кредит на установку своих котлов.

Т.к. европейские деньги на эти цели не выделяются. Точную сумму  на  финансирование этого проекта, можно узнать только после получения сметы.

Общее собрание будет в конце февраля или  в начале марта.

Правление общества

Прочитав статью в DELFI…

Прочитав статью в  DELFI ,  СПАСИБО КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ – теперь за украденную воду плачу я! , хочется поделиться своими соображениями. С октября , согласно изменениям в правилах Кабинета министров за номером 1013 разница в счетчиках оплачивается не пропорционально потреблению , а в равных долях на все квартиры дома. Это естественно вызывает не справедливое погашение стоимости не учтенной воды среди потребителей. Коррекция (разница показаний квартирных и общедомового счетчика) есть почти во всех домах, однако какого размера  зависит от управляющего. Чтобы сократить разницу существует множество вариантов, от установки счетчиков нового поколения с передающими устройствами, до постоянных проверок с целью выявления махинаций . Чем больше навешивается на честных квартировладельцев, тем больше появляется махинаторов и всевозможных Кулибиных.

Когда показания снимаются одновременно и видно ,кто незаконно пытался воздействовать на счетчик, тогда и разница подходит к нулю. Более эффективного метода борьбы с желающими жить за счет соседей пока не придумали. Но это стоит не дешево , да и хлопотно, ведь надо обучить человека, который будет снимать показания , платить ему зарплату, купить считывающее оборудование. Правда всегда можно сэкономить , скооперировавшись с другими домами. Считывающее устройство дает возможность снимать показания с нескольких домов.

Главное понять, что чем точнее снимаются показания, тем меньше надо платить за подогрев воды и потерянную воду. Пора прекратить заниматься обвинениями в адрес  поставщика услуги и начать приводить дома в надлежащий порядок.

Завершая, хочу использовать  одну цитату  из книги “Собачье сердце” Михаила Булгакова. Вот что профессор Преображенский говорит о разрухе:

“Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.

Прошу слова! Хочу покончить со слухами!

Так пояснил цель своей встречи с  журналистом «Jūrmalas vards” известный  юрмальский управляющий домами Михаил Василевский.

О «детище» Михаила Василевского – многоквартирном доме на Сколас, 34, наша газета писала уже не раз. Писали мы также и о том, что некоторое время назад М.Василевский со своим коллегой, управляющим домами Александром Валетовым,  создали фирму HOME HOLDING. Как пояснили тогда управляющие, причиной создания фирмы послужили многочисленные просьбы от жильцов окрестных домов взять на обслуживание и их дома. Чтобы делать это качественно, цивилизованно, с выполнением всех требований законодательства, и была создана фирма – юридическое лицо.

Но при чем тут слухи?

– А вот при чем. – Отвечает Михаил Василевский. – Мы присутствовали на собраниях собственников квартир в домах, где обсуждался вопрос, какую фирму привлечь к обслуживанию  дома, – разумеется, если в числе кандидатов на роль управляющего  был и HOME HOLDING.  И на этих собраниях порой звучали реплики, из которых мы могли заключить, что по городу и, в частности, по микрорайону Каугури, о нас распускаются слухи, которые наносят вред нашей репутации.  Пользуясь тем, что газета Jūrmalas vārds достаточно популярна среди жителей Юрмалы, я хотел бы использовать ее как трибуну, чтобы изложить свое видение ситуации и – главное – положить конец абсурдным слухам.

«Выгнал жильца из квартиры…»

– Одна из самых «страшных» историй, что я слышал о себе – что, дескать, у человека скопился долг, и я пришел и выгнал его из квартиры.  – Говорит М.Василевский. –  Даже не знаю, как реагировать на такой бред!  У меня и права-то такого нет – кого-то откуда-то выгонять!

Тут совсем другая ситуация. В свое время мы, собственники квартир, на общем собрании дома приняли жесткое решение: никто не имеет права жить за счет своих соседей. Иными словами, я как управляющий, не имею права потратить ни единого сантима из общих домовых денег на то, чтобы погасить задолженность неплательщика. Таким образом, если человек  злостно и длительно не платит за обхозяйствование и/или коммунальные услуги, копит долги, в результате чего возникает риск, что коммунальные услуги отключат всему дому,  управляющий обязан принять меры, предусмотренные в подобных случаях действующим законодательством. А именно – передать дело в суд, и уже суд решает, выселять человека за долги, или нет. Я же в данном случае всего лишь делаю то, что обязан делать любой управляющий, стоящий на страже интересов дома и владельцев квартир:  не позволяю возникать критическим ситуациям, когда из-за одного или нескольких злостных должников может пострадать весь дом.

Водокрад счетчику не рад?

– Время от времени (к счастью, сейчас уже очень редко) приходится сталкиваться и с другим неприятным явлением. – Продолжает М.Василевский. – Речь идет о краже воды. Чтобы покончить с этим, сейчас в квартирах мы устанавливаем счетчики с передающим устройством: это счетчики нового  поколения, с которыми «подворовывание» воды исключено. Пока они установлены не во всех квартирах, и  мы, конечно же, будем следить, чтобы вода не утекала «в неизвестном направлении».  И если показания квартирных и общедомового счетчиков будут отличаться, мы будем разбираться, в чем дело.

Да, такие счетчики – «удовольствие» недешевое. Но у кого они могут вызывать недовольство? Да у того, прежде всего, кого они лишают возможности пользоваться водой за счет соседей! Такие и кричат громче всех – дескать, управляющий транжирит деньги дома и лучше жить по старинке!

Оппозиция по жизни

– К хорошему привыкаешь быстро. – Считает М.Василевский. – Люди в нашем доме уже забыли, что такое вызывать аварийную бригаду, когда лопаются трубы и хлещет вода. Когда неделями приходилось ждать мастера из домоуправления. Когда приходилось обивать пороги, часам ждать очереди на прием к чиновнику домоуправления и платить за каждую справку.  В нашем DZIB`е, между прочим, ни одна бумажка не  засекречена, все выдается бесплатно и по первому требованию.

Кстати, в нашем доме плата за обхозяйствование   составляет 0,30 Ls/кв.м – одна из самых низких по городу.  А ведь сюда входят и накопления, и расходы на текущий и капитальный ремонт. Ну да, у меня нет раздутого аппарата, который надо «кормить», мы не работаем на прибыль, поэтому и можем за 30 сантимов за «квадрат» в месяц и стояки менять, и ремонты делать, и дом поддерживать в рабочем состоянии.

Теперь еще пару слов об «оппозиции». Среди многочисленных усовершенствований у нас в планах было сделать свою котельную и отказываться от услуг „Jūrmalas Siltums”. Мы заказали проект, подвели коммуникации – словом, сделали все, что требовалось. Однако получили отказ от Стройуправы думы. Дело в том, что, по закону, чтобы делать что-то на земле, все владельцы территории (а в нашем случае их 180) должны были дать на это свое согласие.  Но, как известно, в любом доме всегда найдется хотя бы один,  кто никогда ни с чем не согласен и которому всегда и во всем видится подвох. У нас из 180 владельцев таких оказалось трое; сколько им ни доказывали, что отопление при своей котельной будет обходиться наполовину дешевле, – ни в какую!

Ну разве это не абсурд?! Любой управляющий подтвердит: на собрание владельцев большая проблема даже 50% владельцев собрать, а тут закон требует,  чтобы все, стопроцентно, дали согласие! Так что пока проект с котельной пришлось на время отложить. Сейчас вплотную занимаемся реновацией (планируем начать ее в январе-феврале следующего года). А уже потом будем «пробивать» проект котельной на крыше: там она считается «коммуникацией», на установку которой,  по закону, требуется согласие 51% владельцев. Сделаем утепление, поставим экономичное энергосберегающее оборудование, благодаря которому  дом будет постоянно вентилироваться (соответственно, не будет грибка).  А теплый воздух будет не уходить в атмосферу, а возвращаться в дом и использоваться  как вспомогательное средство для подогрева воды – что, в свою очередь, позволит со временем снизить стоимость горячей воды.  Так что все происходит, – но, к сожалению,  не так быстро и эффективно, как хотелось бы. И не в последнюю  очередь – из-за противодействия людей, которые не хотят не во что вникать или просто не желают  перемен. Но при этом не устают жаловаться на жизнь – дескать, плохое правительство, плохой управляющий, слишком много приходится за все платить. Предлагаю  им сравнить плату в нашем доме с аналогичными позициями в других домах – не хотят. Но при этом – «все плохо». Точка.

Лучше один раз увидеть

– Рано или поздно все владельцы жилья в многоквартирных домах  встанут перед выбором:  либо организовать в своем доме товарищество и обслуживать  свой дом самостоятельно, либо пригласить фирму-управляющего со стороны. – Подводит итог М.Василевский. – Если же они этого не сделают,  им назначат обслуживающую фирму «волевым порядком». А что это будет за фирма-назначенец, какие там у нее будут «прайсы»,  насколько квалифицированными будут ее сотрудники, и насколько честно будут относиться к своим обязанностям –  это уж как повезет.

Что касается нас, то могу лишь повторить известную истину: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Всех, кто доверяет собственным глазам,  приглашаю в дом, управляющим которого являюсь уже годами – на Сколас, 34. Приходите, посмотрите, оцените и подумайте: хотите ли вы, чтобы и вашим домом управляли так же? Если да – милости просим. Если нет – силком не тянем. Что касается  недовольных, то в такой непростой области, как управление домами, добиться, чтобы все абсолютно были довольны, в принципе невозможно. Единственное, что могу сказать однозначно:  если человек соблюдает все правила общежития, если исправно платит за все, что потребил, у него, как правило, нет причин для недовольства.  Недовольны обычно лишь те, кому мы не даем жить за счет других.

 

Sakarā ar paredzamo renovāciju

Cienījamie Skolas ielas 34 mājas iedzīvotāji!

Sakarā ar paredzamo mūsu dzīvojamās mājas renovāciju:

 1. 2013.gada 19. septembrī tika noslēgts līgums ar LIAA (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra) par renovācijas projekta īstenošanu.
 2. Veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 73.8 % ir nobalsojuši par mājas renovāciju.
 3. 2013.gada 16. oktobrī ir parakstīts līgums ar SIA „AUGMENTUM” par konkursa noteikumu sagatavošanu, lai izraudzītos būvfirmu renovācijas darbu veikšanai.
 4. 2013.gada decembra beigās ir paredzēta kredītkomisijas sēde un kredītlīguma izstrāde. Patlaban nekāds līgums par kredīta ņemšanu nav noslēgts.
 5. Sakarā ar to, ka pēdējā kopsapulcē nevarējām savākt pietiekošu balsu skaitu lai izbūvētu savu lokālo katlu māju mājas galā, tika pieņemts lēmums uzstādīt katlu māju uz mājas jumta. Patlaban notiek projektēšanas darbi.

Darām zināmu, ka kredīta noteikumi visiem dzīvokļu īpašniekiem būs vienādi, arī tiem, kuri nobalsojuši pret mājas renovāciju!

Информация!

 1. Как было уже объявлено 19 сентября 2013 года, заключен договор с ЛИАА на предоставление европейских денег на реновацию.

 

 1. Проведенный опрос показал , что 73.8% проголосовали за реновацию.

 

 1. Подписан договор с SIA „AUGMENTUM” на проведение конкурса по выбору строительной фирмы и установки вентиляционной системы, а также работе с ЛИАА.

 

 1. После проведения конкурса и утверждения строительной фирмы и смет, будет заключен кредитный договор с банком ( приблизительно в конце декабря).

 

 1. Так как мы не смогли собрать 100% согласия на установку своей катальной возле дома, а решение общего собрания никто не отменял, заказан новый проект установки на крыше.

 

Распускаемые слухи, якобы кто проголосовал против, все получит бесплатно за счет соседей ,не имеют под собой никакого здравого смысла. Согласно закону об управлении жилыми домами и решению общего собрания,  НЕДОПУСТИМО оплачивать за должников их долги!

Правление общества.

А во сколько мне обойдется улучшить свое жилье ?

Реновация  ! А во сколько мне обойдется улучшить свое жилье ?

На сегодня точно рассчитать каждую квартиру может или бог или ясновидящий. Попытаемся объяснить, как приблизительно подсчитать, чтобы стало ясно.

Расчетная проектная стоимость всей реновации   500 000 лат, со-финансирование 50%, следовательно, при условии соблюдения всех правил, реновация обойдется в 250 000 лат.

Для определения стоимости одного метра 250 000 лат делим на 9000 метров, получаем 28 лат за метр. Площадь, например однокомнатной квартиры  33 метра умножаем на 28 лат, получаем  924 лата (приблизительная стоимость за реновацию квартиры без процентов).

В случае, если мы не соберем более 75% голосов за реновацию, банк предоставит нам кредит с 6 % годовых, если соберем больше проценты составят 3,5 %.  В денежном измерении это приблизительно : 6 %=225 000 лат, а 3,5%= 131 250 лат. Разница зависящая от нашего опроса, составляет 93 750 лат, которые придется выплачивать всем не зависимо, как кто голосовал. С момента запуска котельной и окончания реновации, все будут платить за подогрев воды и отопление по факту затрат. По подсчетам проектантов, экономия составит не менее 50%. С однокомнатной квартиры на возврат кредита 33 метра по 0,25 сантим сумма составит 8,25 лат, а это значит, что сумма выплачиваемая нами сейчас за тепло уменьшится на 25% и это вместе с возвратом кредита!!!

Информация:  18 сентября  подписан договор с ЛИАА на со-финансирование реновации, после опроса будет заключен договор с банком и фирмой по проведению конкурса на строительные работы. И надеемся после нового года начать утепление подвалов, чердака, ремонт лестничных площадок и застекления лоджий. Проекты котельной переделаны (на установку на крыше) и поданы в буввалду на утверждение.  В нашем доме это единственное место, где разрешено и хватает 51% согласия квартира владельцев.  Стоимость приблизительная будет известна после утверждения проектов. Европейские деньги на котельную не выделяются.

По требованию ЛИАА необходимо еще раз собрать подписи на замену окон в квартирах! Если Вы не отметить в бланке опроса, что ВАМ необходимо заменить окна в квартире, в вашей квартире окна меняться НЕ БУДУТ!

 

С уважением,

Администрация

25 мая мы отметили четвертую годовщину…

образования общества, отсоединения от “НАМСАЙМНИЕКС” и взятия обслуживания дома  в свои руки.  За этот период нам удалось добиться значительных результатов и  во многом благодаря вице- меру города Лоскутовой Ларисы.  Только  при  ее поддержке, желанию помочь в вопросах управления и благоустройства города, это стало возможным.  Она единственная, из всех руководителей Юрмальской думы, которая  с первого дня своей деятельности, находила время принять , выслушать  и оказать посильную помощь. Хочется надеяться, что после выборов первого июня, депутаты назначат ее на руководящую должность и мы продолжим сотрудничество. Наверняка есть силы, которых раздражают наши успехи   и они постараются помешать нам провести реновацию и строительство своей котельной  . Однако  мы будем бороться и добиваться решения поставленных задач всеми доступными законными способами . Есть уверенность, что если ничего не изменится, в течении двух лет нам удастся реализовать планы.

Некоторые дома  тоже хотят, по нашему примеру,  проводить праздники в своих домах, для сплочения соседей и  воспитания молодежи в стремлении к порядку .  ФАКТ!!!   Это намного лучше , чем разжигать  ненависть и все разрушать, что  дает надежду на светлое будущее.