Likumi

Dzīvokļa īpašuma likums. Atvērt.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums. Atvērt.

Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Atvērt.

Par dzīvojamo telpu īri.  Atvērt.

Par mērījumu vienotību. Atvērt.

Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. Atvērt.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi. Atvērt.

Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Atvērt.

Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi. Atvērt.

Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām. Atvērt.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika. Atvērt.

Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības. Atvērt.