SIA ”JŪRMALAS ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekts

 Iesniegtie tarifu projekti
SIA „JŪRMALAS ŪDENS”, reģ. Nr. 40003275333, juridiskā adrese: Promenādes iela 1a, Jūrmala, LV – 2015, izstrādāja un 2011.gada 6.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu. Tarifu projekts aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 12.maija padomes

Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,45 0,68 51,1 %
Kanalizācijas pakalpojumi 0,86 1,31 52,3 %

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoma samazināšanos, izmaksu pieaugumu un zaudējumu segšanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu lietotājs var SIA „JŪRMALAS ŪDENS” telpās, Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, darba dienās no 13.00 – 17.00, iepriekš sazinoties ar SIA „JŪRMALAS ŪDENS” galveno grāmatvedi Lāsmu Janbergu, tālr.67811367.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „JŪRMALAS ŪDENS”, Promenādes ielā 1a, Jūrmalā, LV – 2015,               e-pasts: jurmalas@udens.com, fakss: 67811376, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Brīvības ielā 55, Rīgā, LV – 1010, faksa Nr. 67097277,                   e- pasts: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.