VĒSTULE DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

ATKLĀTA biedrības ”Skolas 34, Jūrmala” valdes

VĒSTULE DZĪVOKĻU ĪPAŠNIEKIEM

Atbilstoši likuma “Par Dzīvokļu īpašumu” 19(1). pantam, dzīvokļu īpašnieku kopsapulci sapulci var sasaukt saskaņā ar “viena vai vairāku dzīvokļu īpašnieku vai arī mājas pārvaldnieka iniciatīvu”. Tādēļ nav saprotami pārmetumi Vasiļevska kungam, jo jebkuram dzīvokļa īpašniekam ir tiesības organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.

Sakarā ar pēdējā laikā izplatītajiem mājas “iniciatīvas grupas” paziņojumiem, mājas valde vēršas pie jums ar šo atklāto vēstuli.

Mēs visi dzīvojam mājā, kurā pēc atdalīšanās no SIA “Jūrmalas Namsaimnieks” un savas biedrības izveidošanas:

 • ir atjaunotas visas komunikācijas (stāvvadi, guļvadi, kanalizācijas caurules un trases). Dzīvokļu īpašnieki praktiski ir aizmirsuši, kas ir avārijas dienesta izsaukums.
 • kā mājā, tā dzīvokļos uzstādīti jauni kopējie mājas skaitītāji ar raidiekārtām. Līdz ar to mājā par 90% ir samazinājušies ūdens zudumi un netērējam līdzekļus ūdens starpības nomaksai kā tas notiek citās daudzdzīvokļu mājās.
 • izveidota autostāvvieta mājas iedzīvotājiem, kā arī uzstādīta videonovērošana, kas ļauj noskaidrot likumpārkāpējus.
 • kārtībā un tīrībā tiek uzturētas koplietošanas vietas – gan mājas iekšpusē, gan arī tai piegulošajā teritorijā.
 • ir izveidotas atpūtas zonas – gan jaunajai paaudzei (bērnu laukums), gan arī cienījama vecuma cilvēkiem (soliņi atpūtai)!
 • pastāvīgi tiek veikta pagraba telpu un kāpņu telpu deratizācija un dezinfekcija.
 • ir raksturīga noteikta stabilitāte (apkalpošanas maksa 5 gadu laikā nav mainījusies).
 • izveidots mājas uzkrājumu fonds.

 

Viss pieminētais nebūt nav mazsvarīgs, tas nav paveikts vienas dienas laikā. Tas sasniegts ar kopīgām pūlēm, protams, reizēm arī kļūdoties. Jo kā zināms – nekļūdās tikai tas, kurš neko nedara.

Pašlaik mūsu mājas dzīvē tuvojas nopietns posms, kuru esam ilgi gaidījuši – tiks uzsākta mājas renovācija.

Mājas renovācija ir dārgs process, mēs to nevaram paveikt pašu spēkiem, tādēļ izmantojam iespēju renovācijai piesaistīt Eiropas līdzekļus, lai turpmāk katram no mums samazinātos komunālo maksājumu izmaksas.

Neraugoties uz paveikto un patlaban veikto nopietno darbu, daži mūsu mājas iedzīvotāji ir izveidojuši iedzīvotāju “iniciatīvas grupu”, kura atsaucoties un to, ka tiekot ignorēti viņu priekšlikumi, mēģina nepamatoti dezinformēt pārējos mājas dzīvokļu īpašniekus.

“Skolas 34, Jūrmala” valde pēc mājas iedzīvotāju kopsapulces, kura notika martā, saņēma šīs grupas iesniegumu, kurā bija izteikta prasība par atkārtotas kopsapulces sasaukšanu. Valde sniedza atbildi vēstules iesniedzējai O.Saņkovai, izsakot priekšlikumu visiem grupas pārstāvjiem, kuri bija parakstījuši šo iesniegumu, ierasties un piedalīties valdes sapulcē, lai apspriestu piedāvātās kopsapulces laiku, vietu un dienas kārtību.

Pēc atbildes saņemšanas uz iesniegumu, biedrības elektroniskajā pastā tika saņemta O. Saņkovas vēstule, kurā tika piedāvāts organizēt kopsapulci mājas pagalmā valdei pieņemamā laikā (sarakstes kopijas pievienotas vēstules beigās). Ierasties uz valdes sapulci neviens no “iniciatīvas grupas” neuzskatīja par vajadzīgu.

Pirms “iniciatīvas grupas” izsludinātās kopsapulces, “Skolas 34, Jūrmala” valde uzskata par nepieciešamu sniegt paskaidrojumus par vairākiem jautājumiem:

 • Lai pasargātu dzīvokļu īpašniekus no nekompetentiem pārvaldniekiem, “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 13.pants nosaka atbilstošas profesionālās prasības un pieprasa profesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošu dokumentu dzīvojamās mājas pārvaldītājam. Šādu kvalifikāciju un atbilstošu dokumentu ieguvusi grāmatvede Jūlija Buliško. Papildus savam tiešajam, kā arī sekretāra darbam (nepalielinot darba algu), kura sastāda 2014.gadā – 348 eiro, jeb 2013.gadā – 233 latu mēnesī pēc atvilkumiem, viņa veic arī pārvaldnieka palīga darbu.
 • Mūsu revidents, kam ir nepieciešamā izglītība un atbilstoša pieredze, saskaņā ar biedrības statūtiem tika ievēlēts uz 3 gadiem. Gada pārskata revīziju par biedrības saimniecisko un finansiālo darbību revidents veica arī pagājušajā gadā, un nekādas pretenzijas, iesniedzot pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā, netika saņemtas. Uzskatām, ka nav nekāda pamata neticēt viņa paveiktajam darbam arī šogad.
 • Saskaņā ar likumu ja mājā ir lifts, tad mājā ir jābūt attiecīgam atbildīgajam speciālistam, kura pienākums ir divas reizes nedēļā kontrolēt lifta darbību, uzraudzīt tā tehnisko stāvokli. Šādus kursus, iegūstot apliecību, ir beidzis mājas valdes priekšsēdētājs, līdz ar to viņam ir tiesības veikt šo darbu. Papildus viņš veic arī domofonu un videosistēmu apkalpošanu. Viens no priekšsēdētāja pienākumiem ir bojājumu un avārijas situāciju novēršana, kā arī mājas rekonstrukcijas, renovācijas darbu veikšana un variantu meklēšana, kā padarīt lētākus energoresursus. Viņš par to ir pilnībā atbildīgs. Dažus mājas iedzīvotājus visu laiku satrauc priekšsēdētāja darba samaksas jautājums. Par visu minēto darbu veikšanu viņš saņem 2014.gadā – 586 eiro, jeb 2013.gadā – 409 latus mēnesī pēc atvilkumiem. Uzskatām, ka tas ir samērīgs, bet ne pārmērīgs atalgojums par šo darbu. Un nav pamata apšaubīt, ka darbs no priekšsēdētāja puses tiek veikts negodprātīgi.
 • Ir lietas, ko priekšsēdētājs ar grāmatvedi veic arī ne savu pienākumu ietvaros. Pēc tā, ka darbā uz ārzemēm ir devies jurists, kurš pārstāvēja mūsu biedrību tiesvedības procesos tiesā, valdes priekšsēdētājs un grāmatvede paši sagatavoja dokumentus, kā arī pārstāvēja tiesā mūsu biedrības intereses. Viena lieta tiesā jau ir nolemta mūsu biedrībai par labu.

Mājas valde no “iniciatīvas grupas” puses tiek apsūdzēta dažādos pārkāpumos. Droši vien ir grūti noticēt, ka vēl ir cilvēki, kuri, tērējot savu laiku, piedalās jautājumu risināšanā mājas iedzīvotāju interesēs un dara to bez materiālas ieinteresētības un bez atlīdzības.

Kāds ir mērķis šīm apsūdzībām pret “Skolas 34, Jūrmala” valdi? Visu izskaidro “iniciatīvas grupas” izvietotie paziņojumi: valdes pārvēlēšana, biedrības priekšsēdētāja nomaiņa.

Protams, ka ar mājas apkalpošanu saistītās problēmas mēs risinām savu iespēju robežās, bet tas ir dabiski, ka visām vajadzībām nepietiek līdzekļu, dažus darbus nākas atlikt, plānot to veikšanu nākotnē.

Biedrības darbības 5 gados mēs esam saskārušies ar daudzām problēmām, reizēm ar jūsu apmierinātību un prieku par paveikto, reizēm ar klaju negatīvismu. Tas ir dabīgs process tik lielā daudzdzīvokļu mājā kā mūsējā, jo ir praktiski neiespējami nonākt pie vienota viedokļa. Vienu gan varam teikt atklāti – arī mājas valdes pārstāvji ir šīs mājas iedzīvotāji un arī viņi nav ieinteresēti “apzinātās kaitniecībā” un neveic darbības, kas kaitē citu mājas iedzīvotāju interesēm. Visi jautājumi vienmēr tiek risināti pēc būtības.

Taču aizvainojoši un sāpīgi kļūst tad, kad daži mūsu iedzīvotāji, tā vietā, lai palīdzētu un atbalstītu, nodarbojas ar mūsu kopīgā darba rezultātu noniecināšanu, apzinātas neuzticības sludināšanu, valdes locekļu, priekšsēdētāja apvainošanu.

Mēs ceram uz kopīgi pieņemtiem saprātīgiem lēmumiem, kas mūsu dzīvi uzlabos, nevis liks vērpties intrigās, baumās un apvainojumos.

P.S. Atgādinām, ka pie biroja atrodas ziņojumu dēlis, kurā tiek izvietoti visi jaunākie dokumenti.

Ar cieņu – biedrības “Skolas 34, Jūrmala” valde.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ВЛАДЕЛЬЦАМ КВАРТИР ОТ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Согласно статье 19(1) закона “О Квартирном имуществе” собрание может быть созвано по инициативе “одного или нескольких собственников квартир или управляющего домом”. Потому, не понятны упреки в адрес г. Василевского, т.к. любой владелец квартиры имеет одинаковые права в организации данного собрания.

 

В связи с недавно распространенными объявлениями «инициативной группой» дома, правление общества обращается к жителям этим открытым письмом. 

А знаете ли Вы еще такой дом как у нас?

Дом, в котором:

 • новые коммуникации (стояки, лежаки, трубы канализации и трассы). Владельцы квартир забыли, что такое вызов аварийной службы!
 • новые счетчики с передающими устройствами, как квартирные, так и на обще домовые, в доме на 90% уменьшилась недостача воды и нам не приходиться платить за украденную воду из накоплений!
 • авто стоянка с видео наблюдением, что позволяет выявлять правонарушителей!
 • чистые и ухоженные места общего пользования, как внутри дома, так и на прилегающей территории!
 • организованные места отдыха, как для подрастающего поколения (детская площадка), так и для людей почетного возраста (скамеечки для отдыха)!
 • постоянная дератизация и дезинфекция подвальных помещений и лестничных клеток!
 • Стабильность (плата за обслуживание не поднималась в течение 5 лет).
 • И, конечно же, НАКОПЛЕНИЯ!

 

И все это не маловажно,  все это делалось не один день. И этого мы достигли совместными усилиями. Иногда допускали ошибки, но, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает.

Сейчас в жизни Нашего дома  начнутся преображения, которых мы так долго ждали  – начнется реновация дома!

Мы не можем сделать реновацию дома бесплатной, за то мы можем привлечь к реновации европейские средства, чтобы снизить затраты до 50% каждого из нас и в будущем экономить.

Однако в доме организовалась группа жильцов, ссылающаяся на якобы игнорирование их предложений и  пытающаяся дезинформировать владельцев квартир нашего дома.

После общего собрания 15 марта правлением „Skolas34, Jūrmala” было получено заявление от этой группы, с просьбой собрать внеочередное общее собрание. Правление отправило  по почте ответ с предложением, всем кто поставил подписи на заявлении, присутствовать на собрании правления, для  обсуждения времени, места и повестки данного общего собрания.

После получения ответа на заявление, на электронную почту общества поступило письмо от О. Саньковой с информацией, что жители дома предлагают организовать собрание во дворе дома в удобное для правления время.  (копии переписки прилагаются в конце письма)

На собрание правления никто из «инициативной группы» прийти не посчитал нужным.

 

Перед собранием, объявленным «инициативной группой» правление „Skolas34, Jūrmala” считает необходимым дать пояснения по ряду вопросов:

 • Для защиты владельцев квартир от не компетентных руководителей – управляющих в Латвии были приняты поправки к закону об «Управлении жилыми домами». Запрещающие обслуживать дома без дипломированного специалиста, зарегистрированного в регистре управляющих. Наш бухгалтер Юлия Булышко, после получения диплома, была зарегистрирована в регистре и с ней заключен трудовой договор, что без увеличения заработной платы, то есть за 2014 году  – 348 eiro, илигоду – 233 лата чистыми в месяц, она выполняет работу секретаря, переводчика, бухгалтера, а также помощника управляющего.
 • Наш ревизор, обладая опытом и необходимым образованием, в соответствии с уставом был выбран на 3 года. В прошлом году этот же ревизор проводил ревизию финансовой  деятельности общества, и никаких претензий со стороны налоговой инспекции получено не было. Поэтому считаем, что нет причин не доверять его заключению.
 • По закону, при наличии лифтов в доме, необходимо иметь специалиста, который два раза в неделю обязан проверять состояние лифтов, и несет уголовную и материальную ответственность. Председатель, закончив курсы, получил удостоверение  дающее право выполнять эту работу. Дополнительно он взял на себя обслуживание домофонов, а также  систем видео наблюдения. В одну из обязанностей председателя входит, как устранение неисправностей и предотвращение аварийных ситуаций , так и проводить работы по реконструкции, реновации дома, а также поиск вариантов удешевления энергоресурсов. За что он несет тоже полную ответственность. За все эти работы его оклад составляет году – 586 eiro, или 2013.году  – 409 лат чистыми в месяц.
 • После того, как юрист, который представлял интересы общества в суде, уехал за границу. Председатель с бухгалтером подготовили документы и представляли в суде интересы нашего общества. Одно дело уже выиграно.

 

Правление обвинили во всех тяжких, наверное, трудно поверить, что еще есть люди, которые могут работать на благо дома без материальной заинтересованности.

Какова цель обвинений правления “Skolas34, Jūrmala”? Вывешенные объявления с указанной повесткой дня все объясняют: Перевыборы правления, с целью замены председателя общества.

Проблемы, связанные с обслуживанием дома мы решаем по мере наших возможностей, и естественно на все потребности не хватает средств и соответственно некоторые работы приходится откладывать и планировать на будущее.

Распространяются всевозможные слухи,  и на их фундаменте возбуждается истерия. Причем, чем абсурднее  утка, тем громче крики.

 

За пять лет работы общества мы столкнулись с множеством проблем, барьеров и негативных высказываний  в наш адрес. Это естественный процесс в таком большом доме как наш, и практически невозможно прийти к единому мнению. Одно можно сказать точно – так же как Вы, члены правления общества живут в этом доме, и мы не заинтересованы вести деятельность, которая могла бы вредить  состоянию дома и жителям.

Но обидно и больно, становиться тогда, когда некоторые наши жители, в место того чтобы помочь и подержать нас, занимаются уничтожением нашего общего труда.

P.S. Напоминаем, возле офиса оборудована большая доска информации, где вы  можете ознакомиться со всеми новыми документами.

 

С уважением – правление общества “Skolas34, Jūrmala”.